Om oss

Mälarö Omsorg grundades 2010 av Sabine Ekstam Karlsson, som fortfarande är ensam ägare till verksamheten. Sabine hade då i ca 10 år drivit Mälarö Städservice, Mälarö Omsorg drivs som en bifirma till Mälarö Städservice. 

Innan dess hade hon arbetat inom äldreomsorgen och i samband med att hennes egen morfar fick hjälp av hemtjänsten kände hon att där fanns stora möjligheter till förbättring!

Mälarö Omsorgs ledord är ”hemtjänst med hjärta, omtanke och kompetens”. 

Mälarö Omsorgs verksamhet vilar på två grundstenar. Den ena är våra brukare, där Sabines vision är att Mälarö Omsorg skall behandla alla individer med respekt och omtanke, att alla våra brukare ska känna trygghet och ha ett eget inflytande över sin vardag är två andra viktiga aspekter i vår verksamhet. För att tydligt kommunicera detta till samtliga medarbetare har vi tagit fram en värdegrund som alla nya medarbetare och brukare får.

Den andra är våra medarbetare. Sabine är övertygad om att det viktigaste hjälpmedlet för att bygga en hemtjänst enligt vår värdegrund är att hålla en låg personalomsättning samt att alla medarbetare har för sin tjänst adekvat utbildning. Därför har vi valt att teckna kollektivavtal samt att i huvudsak arbeta med tillsvidareanställningar. Vi är medlemmar i Almega/Vårdföretagarna och har därigenom de kollektivavtal som är framtagna för äldreomsorgen.  Medarbetare som är trygga på sin arbetsplats kan koncentrera sig på att ge våra brukare en förstklassig omsorg.

Mälarö Omsorg är sedan 2010 godkända av Ekerö kommun att utföra hemtjänst. Stödinsatserna gäller i ordinärt boende och är i form av service, personlig omvårdnad, följeslagning eller avlösning av anhörigvårdare för personer som beviljats bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL).

I Ekerö kommun bedriver vi vår verksamhet 07:30-24:00, därefter sköter kommunens hemtjänst eventuell nattpatrull.

Sedan 2018 är vi även godkända av Stockholms stad för service och personlig omvårdnad i ordinärt boende(hemtjänst) för personer som beviljats bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL). I dagsläget är vi verksamma i Stockholms västra delar, Bomma, spånga samt Hässelby-Vällingby.

I Stockholms stad är vi verksamma dygnet runt och sköter även nattpatrull åt några andra godkända utförare.

Som medlem i vårdföretagarna vill vi vara med och stärka förtroendet för vår bransch och aktivt arbeta transparens och öppenhet gällande såväl kvalitet samt ekonomi och ägarförhållande. 

Läs mer nedan och för mer information klicka här för att komma till allabolag.se

Individen i fokus

Vi erbjuder individanpassade omvårdnads- och serviceinsatser samt städning i ditt boende.

Utifrån individens behov, rutiner och önskemål arbetar vi i syfte att stödja, stärka och skapa förutsättningar till att du ska kunna bo kvar i ditt hem så länge som möjligt.

Vår personal

Mälarö Omsorg har erfaren och välutbildad personal. Personalen har vårdbiträde- eller undersköterskeutbildning och alla behärskar svenska språket i både tal och skrift. Flera har gedigen yrkeserfarenhet av sjukvård i hemmet.

När vi rekryterar personal lägger vi stor vikt vid kompetens men framförallt att man har intresse och engagemang att arbeta inom hemtjänsten. Vi ser också att personalen är lyhörd för andras behov och bemöter andra på ett respektfullt och värdigt sätt. Endast det bästa är gott nog!

I dagsläget (2020) är vi ca 100 personer fördelade på 4 kontor som tillsammans brinner för allas möjlighet till en meningsfull och trygg tillvaro. 50 procent av vår personal har undersköterskeutbildning och ytterligare 30 procent är vårdbiträden eller mycket erfarna inom äldreomsorgen. Vår personal besitter även specialkompetens inom demensvård, psykiatriskt rehabiliteringsarbete samt palliativ vård.

Vi är medlemmar i Almega/Vårdföretagarna och har därigenom de kollektivavtal som är framtagna för äldreomsorgen.

Sabine Ekstam

ägare/grundare Mälarö Omsorg

Linnea

Linnea Björkling

enhetschef ekerö/
Verksamhetschef Bromma

Kvalitetsarbete

Ledningssystem

Mälarö Omsorgs ledningssystem utgår från samt uppfyller de krav som finns i lagar och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem och kvalitet (SOSFS 2011:9) i verksamhet enligt Socialtjänsten (SoL). Syftet med ledningssystemet är säkerställa och utveckla verksamhetens kvalitet enligt gällande lagstiftning genom att planera, genomföra, utvärdera och förbättra verksamheten. Ledningssystemet utvecklas och revideras löpande vid nya lagstiftningar, föreskrifter och översyn av riktlinjer.

Mälarö Omsorgs ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet omfattar följande områden;

1. Kvalitetssäkring  

2. Samarbete och samverkan 

3. Synpunkter och klagomål

4. Personal- och kompetensförsörjning

5. Uppföljning och utvärdering

 

Vi fokuserar på att ta fram olika metoder, arbetssätt, rutiner och riktlinjer som kvalitetssäkrar vårt arbete. För oss är det viktigt att vårt arbete utförs enligt god och säker vård och omsorg samt att verksamhetens inriktning och mål följs.

Kvalitetssäkring

För att tillförsäkra en god omsorg och omvårdnad till våra kunder så har vi ett välutvecklat kvalitetsarbete med hög delaktighet från samtliga medarbetare som bygger på planering, utveckling, uppföljning och utvärdering av verksamheten. Vårt kvalitetsmål är nöjda kunder och att medarbetare och kundernas inflytande tas tillvara. Vi arbetar aktivt med avvikelse-, händelse-, synpunkts- och klagomålshantering som regelbundet sammanställs, diskuteras och utgör grunden för det viktiga förändringsarbetet. Våra lokala rutiner revideras och utvärderas kontinuerligt samt vid synpunkt och klagomålshanteringen.

Övergripande ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet, medarbetarna, ekonomi och arbetsmiljön har verksamhetschefen. I rollen som Verksamhetschef ingår också att samverka med personal, kunder, anhörig/närstående och beställare. Mälarö Omsorg hemtjänst säkrar god kvalitet i verksamheten bl.a. genom:

• Kontaktmannaskap

• Aktuella genomförandeplan

• Att erbjuda insatser tillsammans med kunden utifrån biståndsbeslut

• Att följa upp beställda och genomförda/ej genomförda insatser

• Att hantera synpunkter och klagomål enligt rutin

• Att samverka

• Fortlöpande värdegrundsarbete

• Att erbjuda utbildad och kompetent personal

• Låg personalomsättning 

• Minimera antalet medarbetare som vårdare varje brukare

• Att alla medarbetare bär tydliga arbetskläder samt id-bricka med foto.

Som resultat av vårt ledningssystem och vårt löpande kvalitetsarbete samt vår härliga personal fick vi toppbetygen (100%) i kundundersökningarna där våra kunder anser att vi är bäst på att komma på avtalat tid till våra brukare i Ekerö Kommun. Sammanlagt i kundundersökningen fick Mälarö Omsorg högst snittbetyg av alla hemtjänstföretag på Ekerö. Vi är otroligt stolta!

Hjärta. Omtanke. Kompetens

Våra ledord ligger oss varmt om hjärtat. Kontakta oss så lyssnar vi på era behov.